Procedura wydawnicza

 

 • Wydawnictwo przyjmuje do publikacji teksty zgodne z profilem Wydawnictwa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie.
 • Proponowane teksty można nadsyłać w formie pliku elektronicznego na adres mailowy kierownika Działu Wydawniczego MBP w Lesznie mbp.wydawnictwo@gmail.com 
 • Nadesłany materiał powinien zawierać, oprócz pełnego tekstu, krótki opis publikacji, spis treści, dokładne określenie autorstwa, informacje o ilustracjach i ich źródle zawartych w pracy oraz o ich prawach autorskich.
 • Kolejnym etapem jest przejście tekstu przez program antyplagiatowy. Zespół wydawniczy ocenia również pracę pod kątem oryginalności i uporządkowania oraz zgodności z profilem Wydawnictwa.
 • Przyjęta praca przekazana zostaje recenzentowi, a jej ocena odbywa się zgodnie z przyjętymi przez Wydawnictwo zasadami recenzowania.
 • Recenzja tekstu zostaje przekazana autorowi przez Wydawcę wraz ze wszystkimi uwagami i sugestiami recenzenta. 
 • W przypadku podjęcia rezygnacji z wydania, Wydawnictwo informuje o tym autora, zobowiązując się zarazem do niewykorzystywania nadesłanego tekstu.
 • Pozytywna akceptacja uwag przez autora dzieła, zastosowanie się do proponowanych zmian, stanowią podstawę do podjęcia decyzji o publikacji pracy. 
 • W sytuacji spełnienia powyższych wytycznych, Wydawnictwo zawiera umowę wydawniczą z autorem o przeniesienie lub nabycie praw autorskich. 
 • Autor tekstu zobowiązuje się dostosować tekst do obowiązujących w Wydawnictwie wskazówek i zaleceń technicznych dla autorów.
 • Nad nadesłanym tekstem pracuje doświadczony zespół redakcyjny.
 • Wydawca postępuje z tekstem zgodnie z wytycznymi zawartymi w etyce wydawniczej, obowiazującej w Wydawnictwie.

 

Zespół redakcyjny: 

Dbamy o wysoki poziom merytoryczny i edytorski dzieł publikowanych przez nasze Wydawnictwo. Oferujemy opiekę redaktorską na każdym etapie wydawniczym, staranne opracowanie językowe oraz oprawę edytorsko-techniczną przekazanych do wydania materiałów. Profesjonalnie zajmujemy się łamaniem tekstu i jego składem, projektem typograficznym wnętrza i okładki książki. Czuwamy nad jakością druku i oprawy w drukarni.

 

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych:

Dane osobowe i adresy e-mail (które mogą w niektórych przypadkach stanowić dane osobowe) będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z procesem wydawniczym oraz do komunikacji z autorami i recenzentami.