Wskazówki dla autorów

 

 • Teksty przekazywane do Wydawnictwa powinny być nadesłane na adres mailowy wydawcy mbp.wydawnictwo@gmail.com
 • Autor zobowiązany jest do przedstawienia tekstu oryginalnego, nigdy wcześniej niepublikowanego oraz niebędącego materiałem udostępnianym innemu wydawcy.
 • Przedstawianie plagiatu, materiałów zawierających fałszywe dane oraz tekstów niezgodnych z zasadami etyki wydawniczej skutkuje wycofaniem tekstu.
 • Autor zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich źródeł, z których korzystał przy tworzeniu tekstu, jednoznacznego określenia wszelkiego współautorstwa. Praktyki typu hostwriting, guest authorship są nieakceptowalne przez Wydawnictwo.
 • Autorzy będący pracownikami naukowymi są zobowiązani przekazać wydawcy kod identyfikujący ORCID. 
 • Teksty poddane wcześniejszej weryfikacji i ocenie dopuszczone zostają do publikacji, o czym autor powiadamiany jest w ciągu 6 tygodni od otrzymania tekstu przez Wydawnictwo.
 • Autor zobowiązany jest do przygotowania nasypujących informacji związanych z nadesłanym tekstem:

- tytuł

- dane autora (imię i nazwisko, ewentualna afiliacja)

- adres email i adres do korespondencji

- nazwiska wszystkich współautorów (ewentualna afiliacja)

 • Nadesłany tekst powinien zawierać poszczególne elementy:

- strona tytułowa

- spis treści

- wykazy skrótów i oznaczenia

- wstęp lub przedmowa

- tekst główny 

- przypisy

- bibliografia

- aneksy

- indeksy

- tabele

- ilustracje (wraz ze źródłami)

- fotografie (wraz ze źródłami)

 • Autor powinien nadesłać notę biograficzną o sobie oraz informacje dotyczące ewentualnych współautorów. Nota powinna zawierać tytuł lub stopień naukowy autora, aktualne zatrudnienie, stanowisko pracy, specjalizacje naukowe, ważniejsze publikacje, fotografię w rozdzielczości 300 dpi (JPG lub TIFF).
 • Autor proszony jest również o stworzenie tekstu promocyjnego o publikacji – do 1800 znaków, omawiającego tematykę zawartą w tekście oraz przedstawiającego główne atuty publikacji. Tekst może być fragmentem recenzji, udostępnionej w porozumieniu z recenzentem. Notę promującą ostatecznie zatwierdza Wydawca.
 • Autor zobowiązany jest również do nadesłania podpisanego oświadczenia o oryginalności tekstu. Jeśli tekst był wcześniej prezentowany na konferencji, autor musi podać szczegółowe dane dotyczące wydarzenia wraz z informacją o planowanych wydaniach materiałów pokonferencyjnych. Należy podać również dane publikacji oraz przybliżony termin jej wydania.